Photogallery


Samman patraDauesi bhailo programDauesi bhailo programBlood donation programBlood donation programBlood donation programview of simjung jhyanwaview of bajhe gau and gogan pani gausubhakamana adan pradhantatha sanskritiksimjung gausimjung diary bimochasimjung diary bimochanview pokhara tar gaudhulikhel picnic programdhulikhel picnic programPicnic program in dhulikhelduesi bhailo programduesi bhailo programannual calendar bimochan programannual calendar published 2074simjung diary 2073